Zarządzenie  Nr 37/2010

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 18 listopada 2010

w sprawie udzielenia pożyczki dla Gminnej Spółki Wodnej w Baruchowie.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.) oraz § 10 Uchwały Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2009 Nr XXXI 1/210/2009 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok zarządza się co następuje;

 

§ 1. Udzielić nieoprocentowanej potyczki na finansowanie robót związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych oraz odbudowy i czyszczenia rowów wód gruntowych dla Gminnej Spółki Wodnej w Baruchowie w wysokości 5.000 zł / słownie; pięć tysięcy /

§ 2. Spłata pożyczki nastąpi do dnia 31.12.2010 roku /zgodnie z zawartą umową/.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt

inż. Stanisław Sadowski