Zarządzenie Nr 45/10

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 21 grudnia 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na 2010 rok

 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. z 2009 roku Dz, U. Nr 157, póz. 1240) oraz § 12 Uchwały NR XXXII /210/2009 Rady Gminy Baruchowo z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010.

Wójt Gminy zarządza, co następuje;

§ 1. W uchwale Rady Gminy Nr XXXII/210/09 z dniaa 21 grudnia 2009 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok zmienionej;

-  Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII214/10 z dnia 25stycznia 2010

-Uchwałą Rady Gminy XXXIV/218/10 z dnia 05 marca 2010

- Uchwałą Nr XXXV/223/10 z dnia 26 marca 2010

-Uchwałą Nr XXXVI/228/10 z dnia 28 kwietnia 2010

-Uchwałą Nr XXXVII/233/10 z dnia 31 maja 2010

- Zarządzeniem Nr 19/10 z dnia 15 czerwca2010

-  Uchwałą Nr XXXVIII/238/10 z dnia 24 czerwca 2010

-  Zarządzeniem Nr 22/10 z dnia 30 czerwca 2010

-   Zarządzeniem Nr 23/10 z dnia 15 lipca 2010

-   Uchwałą Nr XXXIX/242/10 z dnia 12 sierpnia 2010

-   Uchwałą Nr XL/246/10 z dnia 06 września 2010

-   Zarządzeniem Nr 30/10 z dnia 17 września 2010

-   Zarządzeniem Nr 31/10 z dnia 28 września 2010

-   Zarządzeniem Nr 33/10 z dnia 18 listopada 2010

-   Uchwałą Nr XLII/250/10 z dnia 08 listopada 2010

-   Zarządzeniem Nr 38/10 z dnia 23 listopada 2010

-   Zarządzeniem Nr 39/10 z dnia 25 listopada 2010

-   Uchwałą Nr 111/10/10 z dnia 14 grudnia 2010

-   Zarządzeniem Nr 42/10 z dnia 16 grudnia 2010

wprowadza się następujące zmiany;

 

1.  Wydatki budżetowe nie ulegają zmianie i wynoszą 13.711.948 wg załącznika nr2

2.Zmienia się załącznik nr  2,  3a, do uchwały , o której mowa w ust 1. w ten sposób, że nadaje mu się brzmienie określone odpowiednio w załączniku  nr  2, 3a, do niniejszego zarządzenia,

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 grudnia 2010 i podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Baruchowie.

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski