W sprawie:
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Baruchowo na 2011 r.

Data uchwały:
2010-12-29

Numer uchwały:
IV/15/10

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.