Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Baruchowo dnia: 2010-12-23

Pismo: IBR/341/29/2010/KG/6     

 

Wg rozdzielnika

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na:

Zakup wraz z sukcesywną dostawą oleju napędowego dla potrzeb Urzędu Gminy Baruchowo na okres 12 miesięcy

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Prywatne Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe  "PETROMAN" Hurt Detal

Parcele 54

87-890 Lubraniec

na:

Zakup wraz z sukcesywną dostawą oleju napędowego dla potrzeb Urzędu Gminy Baruchowo na okres 12 miesięcy, za cenę 134 590.00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano ofertę która zdobyła największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny podanych w SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

 

Razem

1

Prywatne Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe  "PETROMAN" Hurt Detal

Parcele 54

87-890 Lubraniec

(2)

  100,00

 

  100,00

1

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "MARES" Sp. z o.o.

ul. Zielna 47

87-800 Włocławek

(1)

  98,45

 

  98,45

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.