Zarządzenie Nr 34/10

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 02 listopada 2010 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2011 rok

 

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§1 .Ustala projekt budżetu gminy na rok 2011 w wysokości;

Dochody budżetowe                                              9 835 415

Wydatki budżetowe                                               12 328 007

Deficyt budżetowy                                                 2 492 592

w pełnej szczegółowości w zakresie dochodów i wydatków obejmujących zarządzenie Wójta Gminy na rok 2011 rok z załącznikami Nr 1 i 2.

§ 2. Projektowany budżet na 2011 rok przedłożyć;

-          Przewodniczącemu Rady Gminy Baruchowo celem dalszego nadania biegu prac nad jego uchwaleniem,

-          Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku celem wydania stosownej opinii.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski