Zarządzenie Nr 33 A/10

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 29 października 2010 r.

w sprawie powołania Pani Magdaleny Krygier na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 1 listopada 2010 r. powołuje się Panią Magdalenę Krygier na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie.

2.    Wymiar czasu pracy - pełen etat.

3.    Powołanie następuje na czas określony - od dnia 1 listopada 2010 r. do dnia 31 października 2012 r.

4.    Przewiduje się możliwość wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy z zachowaniem 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia.

§ 2. Warunki zatrudnienia zostaną ustalone odrębnie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2010 r.

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski