Zarządzenie  Nr 29/10

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 16 września 2010 roku

w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Gminy Baruchowo na 2011 rok, przyjęcia metod kalkulacji

 

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z poz. zm.) Uchwały Nr XXXIX/244/10 Rady Gminy z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządza się, co następuje:

§ 1. Przystępując do prac nad projektem budżetu Gminy Baruchowo na 2011 rok przyjmuje się następujące metody kalkulacji;

1. Zatrudnienie nauczycieli w szkołach na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2010/2011 natomiast zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w tych jednostkach na poziomie 2010 roku.

2. Zatrudnienie w pozostałych gminnych jednostkach organizacyjnych na poziomie roku 2010

3. Wynagrodzenia skalkulowane na   podstawie ustalonych etatów na 2010 rok i wynagrodzeń wynikających z umów o pracę z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu w wysokości 5 %. Przy kalkulacji  wynagrodzeń dla nauczycieli należy uwzględnić zmiany wynikające z Karty Nauczyciela.

4. Wydatki rzeczowe na poziomie uchwały budżetowej na 2010 rok z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu w wysokości 3%.

5. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 37,5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego. Odpis tworzy się w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych.

6. Odpis na ZFŚS dla nauczycieli  w wysokości ustalonej  jako iloczyn planowanej, przeciętnej liczby nauczycieli zatrudnionych  w pełnym  i niepełnym wymiarze zajęć ( po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć ) i 110% kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

7. Minimalne wynagrodzenie 1 .408,00 zł.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 września 2010 r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski