ZARZĄDZENIE Nr 30/10

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 17 września 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na 2010 rok

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. z 2009 roku Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 12 Uchwały NR XXXII /210/2009 Rady Gminy Baruchowo z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010.

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy NR XXXII/210/09 z dnia 21 grudnia 2009 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok zmienionej;

-   Uchwalą Rady Gminy Nr XXXITI/214/10 z dnia 25 stycznia 2010

-   -Uchwalą Rady Gminy XXXIV/218/10 z dnia 05 marca 2010

-   Uchwalą Nr XXXV/223/10 z dnia 26 marca 2010

-   -Uchwałą Nr XXXVI/228/10 z dnia 28 kwietnia 2010

-Uchwałą Nr XXXVII/233/10 z dnia 31 maja 2010

-   Zarządzeniem Nr 19/10 z dnia 15 czerwca 2010

-   Uchwałą Nr XXXVIII/238/10 z dnia 24 czerwca 2010

-   Zarządzeniem Nr 22/10 z dnia 30 czerwca 2010

-   -Zarządzeniem Nr 23/10 z dnia 15 lipca 2010

-   -Uchwałą Nr XXXIX/242/10 z dnia 12 sierpnia 2010

-   -Uchwałą Nr XL/246/10 z dnia 06 września 2010

-   -wprowadza się następujące zmiany:

l

:

-    1) Dochody budżetowe ulegają zmianie z kwoty

na kwotę

10.968.761

10.973.853

wg załącznika nr 1

Wydatki budżetowe ulegają z kwoty

na kwotę i wynoszą

13.137.179

13.142.271

wg załącznika nr 2

 

2. Zmienia się załącznik nr 1, 2, 3, 3a, 4  do uchwały , o której mowa w ust 1. w ten sposób, że nadaje mu się brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1, 2, 3, 3a, 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 września 2010 i podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Baruchowie.

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski