Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR/341/20/2010/KG/7                             Baruchowo dnia: 2010-09-03

                                                                               

 

                                                                                Wg rozdzielnika

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) w trybie przetarg nieograniczony na:

Dostawa oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Gminy Baruchowo na sezon grzewczy 2010/2011r.

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe PETROMOT

ul. Konińska 45

62-560 Skulsk

na:

Dostawa oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Gminy Baruchowo na sezon grzewczy 2010/2011r. za cenę 2.50 zł za 1 litr.

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano wykonawcę, którego oferta zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ, zdobyła największą liczbę punktów.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

 

Razem

1

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe PETROMOT

ul. Konińska 45

62-560 Skulsk

(3)

  100,00

 

  100,00

1

"TRANS-KOL PALIWA" Sp. z o.o. Oddział Morfeusz  Baza paliw

ul. Dworcowa 39

88-230 Piotrków Kujawski

(1)

  99,60

 

  99,60

1

Prywatne Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe  "PETROMAN" Hurt Detal

Parcele 54

87-890 Lubraniec

(2)

  96,90

 

  96,90

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w spawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.