ZARZĄDZENIE NR 28/10

WÓJTA GMINY BARUCHOWO

z dnia 20 sierpnia 2010 roku

w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Na podstawie art. 17 ust. 3a i art. 71 b oraz art. 14a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, póz. 2572 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.

2. Niniejsze zasady stosuje się w przypadku, gdy dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni.

 

 

§ 2.1. Zwrot kosztów przejazdu:

1)   do    najbliższej     szkoły    podstawowej    lub    gimnazjum    -    przysługuje    uczniom niepełnosprawnym, wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;

2) do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej - przysługuje uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia;

3) do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub ośrodka umożliwiającego dzieciom spełnianie obowiązku rocznego wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki - przysługuje dzieciom niepełnosprawnym a także dzieciom upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami;

4) do ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - przysługuje dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia.

2. Zwrot kosztów przejazdu nie obejmuje okresów ferii i przerw w pracy szkoły lub ośrodka wynikających z kalendarza danego roku szkolnego oraz innych udokumentowanych okresów nieobecności ucznia w szkole lub ośrodku.

§ 3. Warunkiem uzyskania zwrotu kosztów przejazdu jest złożenie w Urzędzie Gminy Baruchowo wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia, wraz z:

1)   orzeczeniem poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,

2) orzeczeniem o niepełnosprawności ucznia,

3) skierowaniem ucznia do szkoły specjalnej lub ośrodka albo zaświadczeniem szkoły lub ośrodka potwierdzającym fakt uczęszczania ucznia do szkoły lub ośrodka.

§ 4. 1. Na podstawie wniosku, o którym mowa w § 3 zawierana jest umowa pomiędzy rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi ucznia a Wójtem Gminy Baruchowo.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1 zawierana jest na rok szkolny, począwszy od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w § 3. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 5. 1. Podstawę obliczenia zwrotu kosztów przejazdu, o którym mowa w § 2 ust. 1, stanowi - dla dowozu:

1)   środkiem powszechnej   komunikacji  zbiorowej - dokument potwierdzający przejazd dziecka i opiekuna (bilety imienne, faktura).

2) własnym samochodem - maksymalna   stawka za kilometr przebiegu określona rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, póz. 271 ze zm.).

2.  Wysokość zwrotu kosztów za jeden przejazd ustala się - dla dowozu:

1)  środkiem powszechnej komunikacji zbiorowej - na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. l pkt. l, które należy dołączyć do rozliczenia, o którym mowa w ust.3.

2) własnym samochodem - mnożąc podwojoną długość najkrótszej trasy łączącej miejsce zamieszkania ucznia i szkołę lub ośrodek przez stawkę za kilometr, o której mowa w ust. 1 pkt. 2,

3. Zwrot kosztów przejazdu dokonywany jest w okresach miesięcznych, na podstawie pisemnego rozliczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Wypłata zwrotu kosztów przejazdu następuje w terminie 14 dni od dnia przedłożenia przez rodzica rozliczenia, o którym mowa w ust. 3, gotówką w kasie Urzędu Gminy Baruchowo, lub przelewem na konto rodzica.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Baruchowo.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                                Wójt

 

                                                                                    inż. Stanisław Sadowski