ZARZĄDZENIE NR 27/10

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 18 sierpnia 2010 roku

w sprawie: dożywiania uczniów w szkole podstawowej i gimnazjum

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 17 ust. 1 pkt 14, art. 48 ust. 4 i ust. 5, art. 110 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz, 1362 z późn. zm.), art. 3 pkt 1a i 1b, art. 5, art. 6a ustawy z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 roku Nr 267 poz. 2259 z późn. zm.), § 3 ust 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 roku (Dz. U. z 2006 r. Nr 25 poz. 186 z późn. zm.) w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz Uchwały Nr XX/121/04 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 września 2004 roku w sprawie zasad udzielenia pomocy w formie dożywiania dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz zwrotu za świadczenia w formie zasiłku

zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizować w roku szkolnym 2010/2011 dożywianie w szkole podstawowej i gimnazjum w Baruchowie dla dzieci i młodzieży zamieszkującej na terenie Gminy Baruchowo.

§ 2. 1. Dożywianie prowadzić od 13 września 2010 roku do 17 czerwca 2011 roku.

2.    Ustalić stawkę za jeden posiłek dla ucznia w wysokości 2,50 zł w szkołach na terenie Gminy Baruchowo,

3.    Dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół poza terenem Gminy Baruchowo przyjąć stawkę za posiłek w wysokości stawki ustalonej w danej szkole.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 września 2010 r.

 

                                                                                              Wójt

                                                                                  inż. Stanisław Sadowski