Zarządzenie Nr 1/10

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie

z dnia 19 kwietnia 2010 roku

 

w  sprawie wyjazdów służbowych pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie na obszarze kraju. 

Na  podstawie  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. z 2002r.,  Nr 236  poz. 1990 ze zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów   osobowych,   motocykli   i   motorowerów   niebędących   własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002r.,  Nr 27  poz.271 ze zm.), ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst Dz. U. z 2000r.,Nr 14  poz. 176 ze zm.) ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniach społecznych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199  poz. 1673 ze zm.), art. 775 Kodeksu pracy,

zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baruchowie „Instrukcję wydawania poleceń wyjazdów służbowych i rozliczania podróży służbowych pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie  na obszarze kraju"  według załącznika.

§ 2.1. Wszystkich pracowników  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie zobowiązuję do zapoznania się z w/w Instrukcją oraz do przestrzegania podanych w niej zasad.

  2.  Odpowiedzialnym  za prawidłową realizację postanowień zawartych w Instrukcji  jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem l9 kwietnia 2010 r.

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Baruchowie

Zofia Stasiak