ZARZĄDZENIE  NR 20 A/10

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia  24 czerwca 2010 r.

 

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, w klasie II gimnazjum oraz dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności  jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, realizujących obowiązek szkolny w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Baruchowo.

 

     Na podstawie art. 90 u ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w związku z § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r.(Dz. U. Nr 95, poz. 612)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ustalam  termin składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów  rozpoczynających w roku szkolnym 2010/2011  naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, w klasie II gimnazjum  oraz dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedna z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona  wyżej, realizujących obowiązek szkolny w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Baruchowo

     -  do 15 września 2010 r.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Szkoły Podstawowej  i Dyrektorowi Gimnazjum w Baruchowie.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2010 r.

 

                                                                                                  Wójt

                                                                                    inż. Stanisław Sadowski