ZARZĄDZENIE NR 19B/10

Wójta  Gminy  Baruchowo

z dnia 17 czerwca 2010r.

 

w  sprawie upoważnienia kierownika  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych i wydawania w tych sprawach decyzji.

 

 

         Na podstawie  art. 268a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),  art. 8b  i art. 12 ust.2 ustawy z dnia 07 września 2007r.  o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009r., Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) oraz § 4 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Baruchowie.

 

 

                                               Zarządza się, co następuje

 

         § 1.Upoważniam Panią  Zofię Stasiak kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie do wydawania w moim imieniu decyzji administracyjnych należących do kompetencji Wójta przewidzianych w ustawie z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  (Dz.U. z 2009r., Nr 1, poz. 7 z późn. zm.).

        § 2.Upoważnienie wygasa z dniem ustania stosunku pracy kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie z zastrzeżeniem ust.3.

        § 3.Upoważnienie, o którym mowa w ust.1, może być odwołane w każdym czasie bez podawania przyczyn.

        § 4.Traci moc  Zarządzenie Nr 26 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 20 grudnia 2005r. oraz Zarządzenie Nr 15 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 06 sierpnia 2008r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie do wydawania decyzji administracyjnych.

        § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 czerwca 2010r.

 

 

                                                                                       Wójt

                                                                       inż. Stanisław Sadowski