Zarządzenie Nr 10/10

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 19 kwietnia 2010 roku

w sprawie ustalenia zasad przydziału  oraz rodzaju  odzieży i obuwia roboczego na stanowiskach pracy i przewidywanego okresu ich użytkowania

 

Działając na podstawie art. 237 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§1. Ustala się rodzaje środków ochrony indywidualnej odzieży i obuwia roboczego oraz przewidywane okresy ich użytkowania do stosowania przez pracowników urzędu na określonym stanowisku pracy. Wykaz stanowisk pracy, na których przysługuje odzież i obuwie robocze określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Dopuszcza się stosowanie przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach określonych w załączniku Nr 1 za ich zgodą własnej odzieży i obuwia roboczego spełniającego wymagania bhp,

2. Pracownikom  zatrudnionych na stanowiskach określonych w załączniku Nr 1 używającym własnej odzieży oraz obuwia roboczego będzie wypłacany ekwiwalent

pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualną cenę.

3. Pracownikowi, który nabył odzież i obuwie robocze we własnym zakresie przysługuje zwrot kosztów po przedstawieniu rachunku potwierdzającego zakup w kwocie określonej w kalkulacji kosztów stanowiącej załącznik Nr 2 do zarządzenia. Kalkulacja kosztów została sporządzona w- oparciu o aktualne ceny zakupu odzieży roboczej w danym roku kalendarzowym.

4. Kwoty zwrotu przysługujące pracownikom określone w Załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia obowiązują przez okres 2 lat licząc od dnia wejścia w życie niniejszego

zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem 19 kwietnia 2010 roku.

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski