Zarządzenie Nr 11 /10

Wójta Gminy Baruchowo

z  dnia 28 kwietnia 2010 roku

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

 

Na podstawie art. 58 ust. 1 i art. 60 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, 1591 z poz. zm.) oraz § 12 pkt l litera „c „Uchwały Nr XXXII/210/09 z dnia 21 grudnia 2009 w sprawie budżetu na 2010 rok zarządza się , co następuje:

 

§1. Postanawia się zaciągać pożyczkę z budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 750.000 zł ( siedemset pięćdziesiąt tysięcy) w związku z realizacją zadań pn;

-   „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" w kwocie 415.500 zł

-   „ Budowa boiska do piłki nożnej- Etap II budowa bieżni wraz z rzutnią do pchnięcia kulą i skocznią w dal i trójskoku" w kwocie 334.500 zł

§2. Spłata pożyczki określonej w §1, nastąpi po otrzymaniu środków finansowych na ww. projekty z budżetu Unii Europejskiej.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2010r.

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski