Zarządzenie Nr 12/10

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 28 kwietnia 2010 roku

w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Baruchowo

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 130 § 2 Kodeksu Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.)

§ 1. Ustala się do wyboru dzień: 30 kwietnia 2010 r., 10 maja 2010 r. lub 17 maja 2009 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Baruchowo oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Baruchowo w zamian za święto przypadające w sobotę 1 maja 2010 r., z zastrzeżeniem § 2.

§2. Sekretarz Gminy w porozumieniu z pracownikami sporządzi listę pracowników, którzy wykorzystają dzień wolny od pracy w poszczególnych terminach w sposób zapewniający ciągłość pracy Urzędu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2010 r.

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski