Zarządzenie Nr 14/10

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 20 maja 2010 roku

w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r., Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§1. Z dniem 20.05.2010r. powołuję Panią Joannę Gawłowską  na pełnomocnika Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  20.05.2010r.

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski