Zarządzenie Nr 6/2010

Wójta  Gminy Baruchowo

z dnia 26 stycznia 2010 roku

w sprawie wykonania uchwał Rady Gminy Baruchowo

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XXXIII sesji odbytej w dniu 25 stycznia 2010 r:

1)  uchwały Nr XXXIII/214/10 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 r.;

- zobowiązuje się Skarbnika Gminy do zapewnienia realizacji budżetu zgodnie z postanowieniami uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu,

2)  uchwały Nr XXXIII/215/10 w sprawie projektu utworzenia Zespołu szkół w Baruchowie;

-      zobowiązuje się Sekretarza Gminy do podjęcia działań mających na celu prawidłową i terminową realizację postanowień uchwały,

3)  uchwały nr XXXIII/216/10  w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Hali Sportowej w Baruchowie;

-      zobowiązuje się Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie  do podjęcia działań mających na ceiu prawidłową i terminową realizację pobierania uchwalonych opłat.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 stycznia 2010 r.

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski