Zarządzenie Nr 19/10

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 15 czerwca 2010 roku

                       w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na 2010 rok      

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) oraz § 12 Uchwały NR XXXII/210/2009 Rady Gminy Baruchowo z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Rady Gminy NR XXXII/210/09 z dnia 21 grudnia 2009 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/214/10 z dnia 25 stycznia 2010
- Uchwałą Rady Gminy XXXI V/218/10 z dnia 05 marca 2010

- Uchwałą Nr XXXV/223/IO z dnia 26 marca 2010
-Uchwałą Nr XXXVI/228/10 z dnia 28 kwietnia 2010
-Uchwałą Nr XXXVII/233/10 z dnia 31 maja 2010

wprowadza się następujące zmiany:

1) Dochody budżetowe ulegają zmianie z kwoty

10.365.554

na kwotę

10.370.594

wg  załącznika nr 1

 

2). Wydatki budżetowe ulegają zmianie z kwoty

12.533.972

na kwotę i wynoszą

12.539.012

wg załącznika nr 2

 

2. Zmienia się załącznik nr 1,2, 3, 3a do uchwały, o której mowa w ust 1. w ten sposób, że nadaje mu się brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr l, 2, 3, 3a do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 20101 podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Baruchowie.

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski