Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR/341/14/2010/KG/4                                   Baruchowo dnia: 2010-06-04

 

 

Bank Spółdzielczy

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42

87-820 Kowal

 

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na:

Wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Gminy Baruchowo przez okres 48 m-cy od dnia obowiązywania umowy.

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Bank Spółdzielczy

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42, 87-820 Kowal

na:

Wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Gminy Baruchowo przez okres 48 m-cy od dnia obowiązywania umowy. za cenę 3 072.80

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano ofertę, która zgodnie z zapisami SIWZ, zdobyła największą liczbę punktów spośród wszystkich złożonych i ważnych ofert.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena oferty

Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych

Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym

Oprocentowanie lokat jednodniowych

Razem

1

Bank Spółdzielczy

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42

87-820 Kowal

(1)

70,00

15,00

10,00

5,00

100,00

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w spawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.