27.05.2010 UWAGA: Załaczono SIWZ z poprawionym terminem składania ofert. Termin ten to 01.06.2010r., a nie jak błędnie podano 31.05.2010r. 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Gminy Baruchowo przez okres 48 m-cy od dnia obowiązywania umowy.

(zamieszczone w BZP w dniu 19.05.2010, nr ogłoszenia: 127733-2010)

 

Zamawiający: Urząd Gminy Baruchowo, Baruchowo 54  87-821 Baruchowo

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

· w zakresie proceduralnym: Krzysztof Grudziński - Kierownik referatu inwestycji, budownictwa i rolnictwa tel. (054) 274 55 47

· w zakresie merytorycznym: Mariola  Kurdubska - Skarbnik Gminy tel. (054)  2845-682

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baruchowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 2.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Gminy Baruchowo przez okres 48 m-cy od dnia obowiązywania umowy.

Wspólny Słownik Zamówień:

66110000-4 - Usługi bankowe SA01-0 - W zakresie bankowości

66100000-1 - Usługi pośrednictwa finansowego

66120000-7 - Usługi depozytowe

66130000-0 - Usługi udzielania kredytu

Przedmiotem zamówienia jest wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Gminy Baruchowo przez okres 48 m-cy od dnia obowiązywania umowy. Zakres obsługi jest następujący:

Szczegółowy opis zadań:

1) prowadzenie rachunków bankowych, a w szczególności.

   a) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych, ilość ok. 6 rachunków

   b) realizacja poleceń przelewu, około 3000 przelewów rocznie

   c) przyjmowanie wpłat gotówkowych,

   d) dokonywanie wypłat gotówkowych,

2) oprocentowanie środków na wszystkich prowadzonych rachunkach, z wyjątkiem wskazanych jako nieoprocentowane,

3) rachunki nieoprocentowane SA zwolnione z opłat za prowadzenie,

4) prowadzenie na zlecenie Zamawiającego rachunków wyodrębnionych, pozwalających na prowadzenie środków przeznaczonych na określony cel oraz prowadzenie w tym zakresie rozliczeń pieniężnych,

5) wypłacanie świadczeń z pomocy społecznej w kasie banku wg listy - kwota ok. 1.000.000,00 zł  rocznie

6) wykonywanie poleceń przelewu środków pieniężnych na rachunki kontrahentów,

7) transfer środków finansowych w ciągu jednego dnia,

8) dokonywanie przelewów w obrębie banku - bez opłat,

9) możliwość wzięcia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym,

10) realizowanie czeków gotówkowych i bezgotówkowych oraz czeków rozrachunkowych,

11) zakładanie lokat terminowych,

12) gotowość doradztwa finansowego,

13) podjęcie współpracy w zakresie wprowadzania skonsolidowanego rachunku bankowego Gminy,

14) korzystanie z wpływów bieżących,

15) przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat w ramach kasowej obsługi jednostek,

16) prowadzenie punktu kasowego na terenie Gminy,

17) możliwość umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach długo i krótkoterminowych (w tym również overnight). Oprocentowanie środków pieniężnych umieszczanych na lokatach krótkoterminowych (w tym również overnight) oparte na stawce WIBID (T/N i 1W), pomniejszonej o marżę banku w wysokości.......... %,

18) automatyczne lokowanie środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na rachunkach bankowych na rachunki typu overnight, o ile ich wysokość stanowić będzie kwotę co najmniej 30.000 zł i oprocentowanie ON przewyższać będzie oprocentowanie rachunku bieżącego.

19) możliwość zaciągania kredytu w rachunku bieżącym do limitu 500.000,00 zł. Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym oparte na stawce WIBOR 1M, powiększonej o marżę banku w wysokości.......... %,

20) prowadzenie usługi typu home - banking na dwóch stanowiskach komputerowych umożliwiającej dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunku bankowego,

Oprocentowanie wg WIBOR 1M i WIBID na dzień 25 maja 2010 roku

powyżej 14 tys. euro

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: 48 miesięcy od daty udzielenia zamówienia

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny ich spełnienia:

Lp:

Warunek do spełnienia i sposób dokonywania jego oceny:

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (banki, które są uprawnione do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665, z późn. zm. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia

Wadium: w postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena oferty

70%

2

Oprocentowanie lokat jednodniowych

5%

3

Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym

10%

4

Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych

15%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2 do dnia 2010-06-01 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni.

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 Baruchowo dnia: 2010-05-19