W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baruchowo

Data uchwały:
2010-04-28

Numer uchwały:
XXXVI/227/10

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia