W sprawie:
ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości

Data uchwały:
2010-04-28

Numer uchwały:
XXXVI/224/10

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego