Zarządzenie Nr 9/10

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 19 kwietnia 2010 roku

w sprawie wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Gminy na obszarze kraju.

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 ze zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykl i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 ze zm.), ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniach społecznych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 ze zm.), art. 775 Kodeksu pracy,

zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się w Urzędzie Gminy Baruchowo „Instrukcję wydawania poleceń wyjazdów służbowych i rozliczania podróży służbowych pracowników Urzędu Gminy na obszarze kraju" według załącznika.

§2. 1. Wszystkich pracowników Urzędu Gminy zobowiązuję do zapoznania się z ww Instrukcją oraz do przestrzegania podanych w niej zasad.

2. Odpowiedzialni za prawidłową realizację postanowień zawartych w Instrukcji są kierownicy referatów oraz Sekretarz Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 kwietnia 2010 r.

 

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski