Zarządzenie Nr 6/2009

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie

z dnia 29 września 2009 roku

 

w sprawie Instrukcji sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego

 

 

Na  podstawie § 11 Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Baruchowie, zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Wprowadzam w życie „Instrukcję sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego”, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Baruchowie do przestrzegania niniejszej instrukcji

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Baruchowie

Zofia Stasiak