Zarządzenie  Nr 8/2009

Kierownika  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w   Baruchowie

z  dnia 19 listopada 2009 roku

 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Baruchowie.

 

Na podstawie art.4 ust. 3 oraz art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009r., Nr 152, poz. 1223) oraz § 3   „Instrukcji inwentaryzacyjnej” zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Inwentaryzację roczną za rok 2009 przeprowadza się w okresie od 23 listopada 2009r. do 06.01.2010r.  jako spis z natury:

1)    podstawowych środków trwałych,

2)    innych składników majątkowych objętych ewidencją ilościową.

§ 2. Do przeprowadzenia inwentaryzacji powołuję Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:

- Przewodniczący  -  Wioletta  Hińcz

- Członek   -  Elżbieta  Księżak

- Członek   -  Anna  Matusiak

Osoby powołane na członków Komisji zobowiązane są do rzetelnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami przeprowadzenia spisu z natury.

§ 3. Komisja Inwentaryzacyjna sporządza sprawozdania:

1)    z przeprowadzonej inwentaryzacji – w terminie 7 dni od dnia zakończenia inwentaryzacji określonego pola spisowego,

2)    z przebiegu inwentaryzacji – w terminie  do  20 stycznia 2010r.

§ 4. Zobowiązuję referenta ds. księgowości do prawidłowego i terminowego dokonania wyceny inwentaryzowanych składników majątku oraz ustalenia różnic inwentaryzacyjnych.

§ 5. Zobowiązuję przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej do weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych, przedstawienia wniosków dotyczących ich rozliczenia, a także sporządzenia sprawozdania z przebiegu inwentaryzacji i przedstawienia ich do akceptacji Skarbnika Urzędu Gminy w Baruchowie i do zatwierdzenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Baruchowie

Zofia Stasiak