Zarządzenie  Nr 7/2009

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w  Baruchowie

z  dnia 07 października 2009 roku

w sprawie: wprowadzenia do użytku służbowego instrukcji inwentaryzacyjnej

 

Na podstawie  art. 4 ust. 5 i rozdziału 3 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009r., Nr 152, poz. 1223) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.  Wprowadza się w życie Instrukcję inwentaryzacyjną, która stanowi załącznik do

 zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuję wszystkich pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w  Baruchowie do przestrzegania ustaleń i procedur oraz wymogów zawartych

 w  Instrukcji, stanowiącej załącznik do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Baruchowie

Zofia Stasiak