Zarządzenie Nr 7/10

Wójta Gminy Baruchowo

z  dnia 03 marca 2010 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za 2009 rok

 

Na podstawie art. 30.ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku art. 61 ust 2 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U . Nr 157, poz. 1241) wykonując Uchwalę Nr XXI/150/08 z dnia 27 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na 2009 rok z późniejszymi zmianami zarządzam, co następuje:

 

§ 1.1 Wykonanie budżetu Gminy za 2009 rok obejmuje:

1)DOCHODY OGÓŁEM

- 11.410.449,12 zł

w tym dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej

- 1.829.367,24 zł

2)WYDATKI BUDŻETOWE

- 12.502.233,18 zł

w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej  

- 1.829.367,24 zł

wydatki majątkowe

- 5.188.239,45 zł

3) DEFICYT BUDŻETOWY

- 1.091.784,06 zł

 

                                                                                                              

2. Pełną część sprawozdania stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia -sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2009 rok.

§ 2. Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za 2009 rok.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji z Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski