Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR/341/05/2010/KG/20                               Baruchowo dnia: 2010-03-26

 

 

Wg rozdzielnika

 

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na:

Budowa ogrodzenia hali sportowej w Baruchowie

- etap II wykonanie i montaż bram i przęseł

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

CMPrial Systemy Ogrodzeń i Bram Sp. z o.o.

ul. Kreta 25

87-100 Toruń

na:  Budowa ogrodzenia hali sportowej w Baruchowie - etap II wykonanie i montaż bram i przęseł za cenę 23 796.10

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano ofertę, która zgodnie z zapisami SIWZ, zdobyła największą liczbę punktów spośród wszystkich złożonych i ważnych ofert.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

 

Razem

1

CMPrial Systemy Ogrodzeń i Bram Sp. z o.o.

ul. Kreta 25

87-100 Toruń

(8)

  100,00

 

  100,00

1

Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa  KAMIL  Kamil Gawliński

ul. Mickiewicza 43

34-350 Węgierska Górka

(4)

  98,51

 

  98,51

1

F.W. EFEKT-METAL Kowalstwo Artystyczne

ul. 19-go Stycznia 31

87-880 Brześć Kujawski

(12)

  86,91

 

  86,91

1

Zakład Ślusarsko-Kowalski Wiesław Grabowski

Kurkowo 19

89-642 Rytel

(11)

  81,27

 

  81,27

1

Przedsiębiorstwo - Handlowo - Usługowe WALTER

ul. Odlewników 13

42-200 Częstochowa

(5)

  68,20

 

  68,20

1

J-TOR Jacek Pietrucha

ul. Agrestowa 35

87-100 Toruń

(9)

  67,49

 

  67,49

1

P.P.H.U. HEFAJSTOS Joanna Górska

Dragacz 4

86-134 Dragacz

(7)

  56,54

 

  56,54

1

METALTECH-PIASECKI Spółka Jawna w Czosnowie Oddział w Ciechanowie

ul. Niechodzka 13

06-400 Ciechanów

(6)

  55,28

 

  55,28

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

1

Zakład Ślusarski

Witkowski Stanisław

ul. Krótka 2

87-630 Skępe

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

2

2

P.P.H.U. Produstal

ul. Torowa 9

62-400 Słupca

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

3

3

Zakład Produkcyjno - Usługowy TRÓJKA Adam Jusiel

ul. Ptasia 11

66-415 Kłodawa

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

4

10

GM WIND s.c.

Fabianki 76

87-811 Fabianki

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

 

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

1

GM WIND s.c.

Fabianki 76 

87-811 Fabianki

Art. 24 ust. 1 pkt 10

Nie spełniono warunku: Sytuacja podmiotowa wykonawcy

Uzasadnienie: Brak wymaganych zapisami SIWZ załączników.

Nie spełniono warunku dokumentu: Próbki, opisy lub fotografie

Uzasadnienie: Wykonawca nie złożył wymaganego dokumentu w postaci szkicu pokazującego proponowane do wykonania rozwiązanie z zakresu przęsła i bramy - zgodnie z wymogami określonymi w Szczegółowym opisie zamówienia

 

Brak poprawności merytorycznej

Uzasadnienie: Wykonawca pomimo wezwania w dniu 03.03.2010r. pismem nr IBR/341/05/2010/KG/7 do uzupełnienia oferty, w terminie wyznaczonym ww. pismem, nie złożył wymaganych dokumentów w skutek czego orzeczono jak na wstępie.

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w spawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.