POWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego, w różnych dyscyplinach sportowych na terenie Gminy Baruchowo w 2010 roku

 

Wójt Gminy Baruchowo informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XV/115/2008 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 marca 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 61, poz. 983.) Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 5/2010 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 19 stycznia 2010r. wybrała ofertę:

 

Gminnego Klubu Sportowego Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Komisja Konkursowa dokonała wyboru oferty.  Zgodnie z protokołem oceny ofert, wybrana została  oferta  nr 1  złożona przez Gminny Klub Sportowy Baruchowo.

Cena przedłożonej oferty wynosi 33.000,00 zł. (słownie: trzydzieści trzy tysiące 00/100).

Jest to jedyna oferta, która wpłynęła na konkurs ofert.

 

 

 

                                           Przewodniczący Komisji Konkursowej

                                          Krzysztof Grudziński