19.02.2010 UWAGA: W dniu dzisuejszym Zamawiający podaje ostateczne odpowiedzi na pytania, ktore stają się wiążące dla wykonawców.

 

Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR/341/05/2010/KG/5                     Baruchowo dnia: 2010-02-17

 

 

 

                                                                                          Wg rozdzielnika

 

 

O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 12-17.02.2010r. do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Budowa ogrodzenia hali sportowej w Baruchowie - etap II wykonanie i montaż bram i przęseł,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1.      Przęsła metalowe i bramy - kształtki pionowe (szprosy) 20x20 mm w postaci pełnego pręta kwadratowego czy rury kwadratowej o wymiarach 20x20mm zakończonego ozdobną kształtką w/g wzoru zdjęcia pojedynczego czy kształtki ozdobnej znajdującej sie na zdjęciu przęsła ogrodzeniowego. Zaznaczam, że kształtki ozdobne żeliwne zaproponowane w opisie należy zastąpić kształtkami stalowymi, ponieważ żeliwa nie spawa się ze stalą.

2.      Przęsła metalowe - konstrukcja wzdłużna - zaproponowany płaskownik 40x30mm nie występuje w produkcji, wobec powyższego dotyczy to profila (rury prostokątnej) o wymiarach 40x30mm czy jak na zdjęciu płaskownik 30x4mm przyspawany dwustronnie do szprosy?

3.      20 cm odstęp pomiędzy dołem przęsła/bramy a terenem jest chyba nieporozumieniem. Zwykle stosuje się odległość 2 do 5 cm.

4.      Brak jest określenia wysokości przęseł i bram z podaniem podwyższenia łuku na środku

5.      Brak jest określenia odległości pomiędzy szprosami pionowymi.

6.      Brak jest określenia czy wyrób ma być tylko ocynkowany, czy również malowany i patynowany jak na zdjęciu.

7.      Należy również sprecyzować przekroje materiałów na konstrukcje do wykonania tych bram.

8.      W specyfikacji podano informację, iż do wypełnienia należy użyć profil 20x20 mm. Wg. załączonych zdjęć powinny być one skręcone. Czy Zamawiający dopuszcza użycie pręta 20x20 mm, ze względu na niemożność skręcenia profilu.

9.      Czy wykonawca powinien uwzględnić w kosztorysie wykonanie wylewki betonowej pod bramy przesuwne.

10.    Czy Zamawiający dopuszcza użycie grotów podobnych do widocznych na zamieszczonych zdjęciach.

11.    Czy do miejsc w których będą bramy przesuwne doprowadzona jest już elektryka, czy może będzie to leżało po stronie Wykonawcy.

12.    Czy ogrodzenie jest zabezpieczone tylko cynkowanie ogniowym, czy ma być malowane.

13.    Czy inwestor miał na myśli jeśli chodzi o przęsła wypełnienie prętem 20x20 a omyłkowo napisał kształtka 20x20 ? ( kształtowników nie idzie skręcać wokół swojej osi.

14.    Czy inwestor może podać specyfikację materiałową odnośnie wykonania bram.

15.    Jaki jest rodzaj wypełnienia bram.

16.    Czy inwestor pisząc w przęsłach przekrój płaskowników faktycznie miał na myśli płaskownik 40mm x 30 mm , występujący z obydwu stron wypełnienia przęsła.

17.    Czy można zastosować inne łączenie wypełnienia w przęśle np. płaskownik 40x 4,6,8.

18.    Ile zawiasów na skrzydło w przypadku bram dwuskrzydłowych?

19.    W SIWZ zamawiający mówi o próbkach, zdjęciach, opisach, proszę o dokładne wyjaśnienie o czym tam jest mowa.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1. Profil zamknięty 20x20x2 mm, skręcany zakończony grotem stalowym (odkuwką) z kulką oraz z wspawanymi szyszkami.

Ad. 2. Płaskownik o wymiarach 30x6 mm przyspawany dwustronnie do kształtki pionowej.

Ad. 3. Faktycznie nastąpiła pomyłka, odstęp pomiędzy dołem przęsła/ bramy a terenem to 5 cm.

Ad. 4. Bramy i przęsła mają być dostosowane do wysokości istniejącego ogrodzenia (słupki obłożone cegłą klinkierową).

Ad. 5. W skład jednego przęsła powinno wchodzi ok. 24 szt. profili pionowych.

Ad. 6. Wyrób ma być ocynkowany i malowany proszkowo w kolorze RAL 9011 (czarny).

Ad. 7. Materiały do wykonania przęseł i bram, zgodnie z zapisami Szczegółowego opisu tematu zamówienia – Modyfikacja z dnia 18.02.2010r.

Ad. 8. Nie, tylko profil zamknięty 20x20x2 mm, skręcany.

Ad. 9. Nie, bramy zostały zmienione na uchylne.

Ad. 10. Tak, groty mogą być podobne do załączonych na zdjęciu.

Ad. 11. Nie, bramy zostały zmienione na uchylne, otwierane będą ręcznie. Automatyka nie jest w zakresie przetargu.

Ad. 12. Nie, ogrodzenie ma być ocynkowanie i pomalowane, zgodnie z Ad. 6.

Ad. 13. Inwestor miał na myśli profil 20x20x2 mm.

Ad. 14. Specyfika materiałowa odnośnie wykonania bram, zgodnie z aktualizacją załącznika w postaci Szczegółowego opisu tematu zamówienia – Modyfikacja z dnia 18.02.2010r.

Ad. 15. Opis wypełnienia bram, zgodnie z aktualizacją załącznika w postaci Szczegółowego opisu tematu zamówienia – Modyfikacja z dnia 18.02.2010r.

Ad. 16. Inwestor miał na myśli płaskownik 30x6 mm.

Ad. 17. Nie.

Ad. 18. Zamawiający informuje, iż dobór ilościowy należy ustalić w oparciu o wizję lokalną, lub własne doświadczenie.

Ad. 19. Proszę o przedstawienie w formie graficznej zaproponowanego przez wykonawcę rozwiązania wizualnego przęseł i bram, jak również próbkę materiałową z nałożonym kolorem wg wymaganego RAL.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Budowa ogrodzenia hali sportowej w Baruchowie - etap II wykonanie i montaż bram i przęseł

(zamieszczone w BZP w dniu 11.02.2010, nr ogłoszenia: 39576-2010)

 

Zamawiający: Urząd Gminy Baruchowo, Baruchowo 54  87-821 Baruchowo

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·      w zakresie proceduralnym i  merytorycznym:   Krzysztof Grudziński - Kierownik referatu inwestycji, budownictwa i rolnictwa,  tel. (054) 274 55 47

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baruchowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 2.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Budowa ogrodzenia hali sportowej w Baruchowie - etap II wykonanie i montaż bram i przęseł

Wspólny Słownik Zamówień: 45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

poniżej 14 tys. euro

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2010-05-31

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny ich spełnienia:

Lp:

Warunek do spełnienia i sposób dokonywania jego oceny:

1

Sytuacja podmiotowa wykonawcy

Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Wadium: w postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2 do dnia 2010-02-26 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni.

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Baruchowo dnia: 2010-02-11