Zarządzenie Nr 5/2010

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 19 stycznia 2010 roku

 

w sprawie: powołania komisji w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert na wykonywanie w 2010 roku zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego

 

Na podstawie art. 30 ust. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142. poz. 1591 z późn. zm.); § 4. pkt. 2 oraz § 6 Uchwały Nr XV/115/08 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 marca 2008 roku  w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Baruchowo (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom.  Nr 61, poz. 983),

 

Zarządza się, co następuje:

 

§ 1.1. Przeprowadzenie postępowania konkursowego dla wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Baruchowo odbywa się przy pomocy komisji konkursowej, zwanej dalej „komisją”, w następującym składzie:

1)    Grudziński Krzysztof                  – Przewodniczący,

2)    Teresa Pawlak                          – Sekretarz,

3)    Mariola Kurdubska                    – Członek,

4)    Kazimierz Koralewski                 – Członek.

2. Komisja ma charakter doraźny i zakończy swoją działalność wraz z przekazaniem protokołu Wójtowi.

§ 2. Komisja sporządzi protokół z przebiegu prac komisji, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia i przedłoży Wójtowi w terminie do dnia 26 lutego 2010 roku.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski