Zarządzenie Nr 04/2010

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 19 stycznia 2010 roku

 

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wykonywanie w 2010 roku zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.); § 4. pkt. 2 oraz § 6 Uchwały Nr XV/115/08 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 marca 2008 roku  w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Baruchowo (Dz. Urz.  Woj. Kuj – Pom. Nr 61, poz. 983)

 

Zarządzam, co następuje:

§1

1.Ogłaszam konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Baruchowo w 2010 roku.

2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik  do niniejszego zarządzenia.

 

§2

Ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

2. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski