Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 426282-2009 z dnia 2009-12-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Baruchowo
Projekt obejmuje przebudowę nawierzchni drogi gminnej Baruchowo - Więsławice. Termin składania ofert: 2010-01-07

Baruchowo: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Baruchowo - Więsławice od km 0+000 do km 0+464
Numer ogłoszenia: 30092 - 2010; data zamieszczenia: 03.02.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 426282 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2845611, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Baruchowo - Więsławice od km 0+000 do km 0+464.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Projekt obejmuje przebudowę nawierzchni drogi gminnej Baruchowo - Więsławice. Początek odcinka projektowanego km 0+000 zlokalizowany jest na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2920 C Kowal - Dobrzelewice - Baruchowo o nawierzchni utwardzonej prowadzącej do drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kuj. - Kowal - Gostynin, a koniec w km 0+464 jest to granica terenów gminy Baruchowo. Całkowita długość projektowanego odcinka wynosi 0,464 km. Na projektowanym do ulepszenia istniejącej nawierzchni odcinku drogi gminnej zaprojektowano n/w roboty: - wykonanie nowego przepustu z rur betonowych ? 40 w km 0+003, - karczowanie drzew i krzaków, - wykonanie koryta pod podbudowę wraz z uformowaniem i zagęszczeniem pobocza oraz wykonaniem niezbędnych robót ziemnych podłużnych, - wykonanie warstwy odsączającej z piasku, - wykonanie dolnej w-wy podbudowy, - wykonanie górnej w-wy podbudowy, - wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni grysami kamiennymi i emulsja asfaltową, - wykonanie zjazdów gospodarczych. powyżej 14 tys. euro.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1  

Nazwa: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Baruchowo - Więsławice od km 0+000 do km 0+464

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński, Olsza 3, 88-300 Mogilno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 147013,88 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 98545,73

Oferta z najniższą ceną: 98545,73 / Oferta z najwyższą ceną: 150833,37

Waluta: PLN.