Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 3712-2010 z dnia 2010-01-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Baruchowo
Cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R musi spełniać wymagania zawarte w normach: 1. PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 2. PN-EN...
Termin składania ofert: 2010-01-15


Baruchowo: Dostawa wraz z sukcesywnym transportem i rozładunkiem cementu portlandzkiego wieloskładnikowego CEMII/B-M (V-LL) 32,5 R
Numer ogłoszenia: 30220 - 2010; data zamieszczenia: 03.02.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 3712 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2845611, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wraz z sukcesywnym transportem i rozładunkiem cementu portlandzkiego wieloskładnikowego CEMII/B-M (V-LL) 32,5 R.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R musi spełniać wymagania zawarte w normach: 1. PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 2. PN-EN 197-2:2002 Cement - Część 2: Ocena zgodności. wartość poniżej 14 tys. euro.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.12.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1  

Nazwa: Dostawa wraz z sukcesywnym transportem i rozładunkiem cementu portlandzkiego wieloskładnikowego CEMII/B-M (V-LL) 32,5 R

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
BUD MAT Bogdan Więcek, ul. Otolińska 25, 09-407 Płock, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20037,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 22960,00

Oferta z najniższą ceną: 22960,00 / Oferta z najwyższą ceną: 25620,00

Waluta: PLN.