Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 3658-2010 z dnia 2010-01-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Baruchowo
1. Kostka cegiełka 6 cm - szara - 700 m2 2. Obrzeże chodnikowe 8x30 szare - 600 mb poniżej 14 tys. euro
Termin składania ofert: 2010-01-14


Baruchowo: Zakup prefabrykatów betonowych wraz z sukcesywnym transportem i rozładunkiem na rok 2010 - Etap II
Numer ogłoszenia: 30180 - 2010; data zamieszczenia: 03.02.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 3658 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2845611, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup prefabrykatów betonowych wraz z sukcesywnym transportem i rozładunkiem na rok 2010 - Etap II.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Kostka cegiełka 6 cm - szara - 700 m2 2. Obrzeże chodnikowe 8x30 szare - 600 mb wartość poniżej 14 tys. euro.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.42.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1  

Nazwa: Zakup prefabrykatów betonowych wraz z sukcesywnym transportem i rozładunkiem na rok 2010 - Etap II

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Ceg-Tor K. Szubierajski i S-ka Sp. J., ul. Olsztyńska 117, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 26360,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 21370,00

Oferta z najniższą ceną: 21370,00 / Oferta z najwyższą ceną: 26272,00

Waluta: PLN.