Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Pismo: IBR/341/31/2009/KG/7                        Baruchowo dnia: 2010-01-08

Wg Rozdzielnika

 

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na:

Zakup prefabrykatów betonowych wraz z sukcesywnym transportem i rozładunkiem

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

"ELL-BET" Sp. j.  E. Leczkowska L. Czyżewski

ul. Toruńska 35A

87-162 Lubicz (Młyniec Pierwszy)

na:

Zakup prefabrykatów betonowych wraz z sukcesywnym transportem i rozładunkiem za cenę 73 200.00

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano ofertę, która zdobyła największą liczbę punktów spośród wszystkich złożonych i ważnych ofert.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

 

Razem

1

"ELL-BET" Sp. j.  E. Leczkowska

L. Czyżewski

ul. Toruńska 35A

87-162 Lubicz (Młyniec Pierwszy)

(3)

  100,00

 

  100,00

1

Ceg-Tor  K. Szubierajski i S-ka Sp. J.

ul. Olsztyńska 117

87-100 Toruń

(1)

  97,18

 

  97,18

1

KAMAL Sp. z o.o.

Bielawki 5

87-500 Rypin

(2)

  95,79

 

  95,79

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania mają Państwo prawo wnieść protest w terminach i formie określonych w art. 180 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.