Zarządzenie Nr 3/10

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 4 stycznia 2010 roku

 

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie – Pani Magdaleny Krygier do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu gminy.

 

Na podstawie art. 47 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i § 4 ust. 2 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Baruchowie, zarządzam, co następuje:

 

§ 1. 1. Upoważniam Panią Magdalenę Krygier - Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie do jednoosobowego składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy, a dotyczących kierowanej jednostki organizacyjnej.

Upoważnienie niniejsze uprawnia w szczególności do:

1)    podejmowania czynności bieżących, niezbędnych do funkcjonowania kierowanej jednostki,

2)    dokonywania rozliczeń finansowych,

3)    występowania i składania oświadczeń woli przed organami administracji publicznej, bankami, instytucjami, podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznymi,

4)    reprezentowania i odpowiadania materialnie do dysponowania kontem bankowym Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie.

2. Upoważnienie niniejsze uprawnia do udzielania dalszego upoważnienia.

3. Upoważnienia udziela się na czas zatrudnienia na zajmowanym  stanowisku, z tym zastrzeżeniem, że może być odwołane  w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

§ 2. Uchylam upoważnienie  Nr SG 0113-3/07  z dnia 2.07.2007 r. Arkadiusza Gąsiorowskiego Kierownika  Gminnego Ośrodka Kultury w Baruchowie.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski