Zarządzenie Nr 2/10

Wójta  Gminy  Baruchowo

z dnia 4 stycznia 2010 roku

 

w sprawie powołania Pani Magdaleny Krygier na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. 1. Z dniem 4 stycznia 2010 r. powołuje się Panią Magdalenę Krygier na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie.

2. Powołanie następuje  na czas określony – od dnia 4 stycznia 2010 r. do dnia 31 października 2010 r.

 

§ 2. Od dnia powołania na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie ustala się następujące warunki zatrudnienia:

 

wynagrodzenie zasadnicze

- 1.740,00 zł

dodatek funkcyjny

- 300,00 zł

Ogółem wynagrodzenie: 2.040,00 zł ( słownie: dwa tysiące czterdzieści).

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski