Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR/341/32/2009/KG/10                             Baruchowo dnia: 2010-01-06

 

                                                                                 

                                                                                  Wg rozdzielnika

 

O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2010-01-05 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg ograniczony, na:

Wykonanie projektu przedszkola 4-oddziałowego w Baruchowie,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Jaki jest dokładnie układ działki ? Na rysunkach zagospodarowanie przedszkola ma ona kształt półksiężyca. Czy jest możliwość przeprojektowania układu funkcjonalnego części działki (wzdłuż drogi) poza terenem wyznaczonym na przedszkole ?

2. Wg wytycznych należy zaprojektować 40 miejsc postojowych na samochody osobowe, czy mają to być miejsca dodatkowe oprócz tych wyrysowanych na zagospodarowaniu terenu ?

3. Czy jest możliwość przeprojektowania miejsca zjazdu na parking ?

4. Pojawiła mi się pewna nieścisłość jeśli chodzi o zapisy dotyczące wymaganej powierzchni. W parametrach określających program użytkowy w punkcie 1.1.2 opisano powierzchnie i tak: Powierzchnia zabudowy wynosi

Natomiast ze szczegółowych właściwości funkcjonalnych wynika, że to powierzchnia użytkowa powinna wynosić właśnie 1244 m2 !!!!! W takim razie powierzchnia zabudowy wynosić będzie właśnie ok. 1500m2. – co by było zgodne z zapisami w pkt 1.4.1

Proszę o sprecyzowanie pojęcia powierzchnia całkowita?

 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na przeprojektowanie układu funkcjonalnego części działki (wzdłuż drogi) poza terenem wyznaczonym na przedszkole.

Ad. 2. Nie, to mają być wszystkie miejsca, łącznie z tymi już umieszczonymi na planie zagospodarowania. W przypadku zmiany istniejącego planu zagospodarowania, 40 miejsc postojowych, to całkowita liczba przewidziana dla tego obiektu.

Ad. 3. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na przeprojektowanie miejsca zjazdu na parking.

Ad. 4. Być może nastąpiła pomyłka w pojęciach, w związku z tym przedstawiam porównanie, które należy zastosować. Powierzchnia całkowita = powierzchni zabudowy – ok. 1494 m2. Powierzchnia zabudowy = powierzchni użytkowej – ok. 1244 m2.

 Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

 

Zamawiający

 

Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR/341/32/2009/KG/9                            Baruchowo dnia: 2010-01-05

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2010-01-05 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg ograniczony, na:

Wykonanie projektu przedszkola 4-oddziałowego w Baruchowie,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Czy można dokonać korekty w przekazanym w materiałach konkursowych projekcie zagospodarowania terenu? Korekty w usytuowaniu parkingu i ścieżek przy boisku  pozwolą powiększy teren dla przedszkola.

2. Jaki powinien być zakres i skala opracowania koncepcji ofertowej, która będzie przedmiotem oceny w fazie konkursu?

3. Prosimy o ujawnienie jakie zespoły zostały zaproszone do złożenia oferty.

4. Czy wśród członków Komisji Przetargowej która będzie oceniać koncepcję są architekci?

5. W pkt. 14 w części I dotyczącej pomieszczeń żłobka nie jest uwzględniona sala dla niemowląt. Czy należy ją uwzględnić zgodnie z pkt. 1.3 czy nie?. W takim razie powierzchnia całkowita ulegnie zwiększeniu.

6. Zamieszczony na stronie internetowej plik pt. "Zagospodarowanie terenu boisk" jest uszkodzony i nie można go otworzyć, prosimy o ponowne zamieszczenie tego materiału lub przekazanie go w wersji papierowej.

 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad.1. Tak, można dokonywać korekty w przekazanym w materiałach konkursowych projekcie zagospodarowania terenu, w zakresie zmiany usytuowania parkingów i ścieżek, dostosowując je do potrzeb projektu przedszkola. Jednocześnie informuję, iż zagospodarowanie terenu wokół przedszkola (ścieżki, parkingi) również są w zakresie niniejszego postępowania.

Ad. 2. Koncepcja będąca przedmiotem oceny w fazie konkursu, powinna zawierać:

  • wizualizację budynku,
  • rzuty pokazujące usytuowanie budynku, względem istniejących obiektów budowlanych i ciągów komunikacyjnych,
  • rzuty i przekroje, pokazujące rozwiązanie przestrzeni wewnętrznej, tak aby mogła zostać poddana ocenie wg kryterium określonym w pkt. 13.2 SIWZ.

Ad. 3. Informacja jakie zespoły zostały zaproszone do złożenia oferty, zostanie zamieszczona w osobnym pliku pod ogłoszeniem na stronie Zamawiającego.

Ad. 4. Koncepcje przejrzy komisja przetargowa, jeśli podczas oceny członkom komisji nasuną się jakieś uwagi lub wątpliwości, dana koncepcja zostanie przedstawione do oceny architektowi, który nie będzie członkiem komisji tylko biegłym.

Ad. 5. W przedmiotowym projekcie nie przewiduje się sal dla niemowląt, tylko sale dla dzieci starszych (żłobek), tj. 1-3 lat i dzieci w wieku przedszkolnym, zgodnie z zapisami pkt. 14.

Ad. 6. Zamawiający nie dysponuje innym plikiem, zagospodarowanie, dlatego ponownie zamieści ten sam plik.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

 

Zamawiający

 

Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Znak sprawy: IBR/341/32/2009/KG/7                                     Baruchowo dnia: 2009-12-28

 

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) zapraszamy Państwa Firmę do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na: Wykonanie projektu przedszkola 4-oddziałowego w Baruchowie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 10.12.2009r. nr 424358-2009, zamieszczone w siedzibie zamawiającego – w miejscu Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo w dniu 2009-12-10, a także na stronie internetowej: www.bip.baruchowo.pl w dniu 2009-12-10.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2 do dnia 2010-01-12 do godz. 10:00.

W załączeniu przesyłamy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Zamawiający