Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

ogłasza przetarg ograniczony na:

Wykonanie projektu przedszkola 4-oddziałowego w Baruchowie

Termin wykonania zamówienia: 75 dni od daty udzielenia zamówienia

Termin związania ofertą: 30 dni

Wadium: 3 000.00 zł (słownie:  trzy tysiące 00/100 zł)

 

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

·         w zakresie proceduralnym i merytorycznym:

1

Krzysztof Grudziński - Kierownik referatu inwestycji, budownictwa i rolnictwa tel. ( 054) 274 55 47

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy składać siedziba zamawiającego (2) do dnia 2009-12-21 do godz. 10:00.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w ogłoszeniu oraz w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawcy ubiegający się o dopuszczenie do udziału w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki oraz złożyć wskazane niżej dokumenty:

 

Lp.:

Nazwa i opis warunku:

1

Sytuacja podmiotowa wykonawcy:

Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

2

Zdolność ekonomiczna i finansowa:

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

3

Zdolność techniczna:

Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

 

 

 

Lp.:

Nazwa i opis dokumentu:

1

Sytuacja podmiotowa wykonawcy:

1.1.

Aktualny odpis z właściwego rejestru:

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

1.2.

Koncesja, zezwolenie lub licencja:

Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym

1.3.

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

1.4.

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy PZP:

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

1.5.

Zaświadczenie z właściwego organu podatkowego oraz ZUS:

Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

2

Zdolność ekonomiczna i finansowa:

2.1.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej:

Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność deliktowa), na sumę gwarancyjną nie niższą jak 100 tys. zł.

3

Zdolność techniczna:

3.1.

Wykaz wykonanych dostaw lub usług:

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie:

- co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na wykonaniu kompleksowych dokumentacji projektowych w zakresie budownictwa obiektów użyteczności publicznej (przedszkoli) o powierzchni użytkowej minimum 1200 m2 (poparte dokumentami potwierdzającymi, że wskazane roboty zostały wykonane z należytą starannością)

3.2.

Potwierdzenie posiadanych uprawnień:

Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, to jest minimum po 1 osobie posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w następujących specjalnościach:

- Architektonicznej,

- Konstrukcyjno - budowlanej,

- Instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

- Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych,

- Specjalność telekomunikacyjna - przy czym uprawnienia w specjalności elektroenergetycznej wydane przed wprowadzeniem uprawnień telekomunikacyjnych honorowane są do projektowania instalacji telekomunikacyjnych.

W przypadku legitymowania się uprawnieniami wydanymi na podstawie przepisów poprzednio obowiązujących zakres uprawnień powinien odpowiadać ww. specjalnościom oraz będących członkami właściwej Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego

4

Oświadczenie z art. 22 i 24:

Oświadczenie z art. 22 i 24

 

UWAGA:

Zamawiający informuje, iż ocena odbywać się będzie w stylu zerojedynkowym, tzn. spełnia 1 pkt., nie spełnia 0 punktów.

1. za każdą wykazaną i potwierdzoną dokumentami dodatkową usługę powyżej wymaganej minimalnej

ilości Zamawiający przyzna dodatkowo następującą punktację: za każdą kolejną (ponad wymagane minimum 2) usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę przedszkola o powierzchni użytkowej co najmniej 1200 m2, przyzna dodatkowo 1 pkt,

,

 

Do składania ofert zostanie dopuszczonych: 5 wykonawców.

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

 

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt):

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga

gdzie:

 - Cmin - najniższa spośród wszystkich ofert

 - Cof - podana w ofercie

60 %

2

Koncepcja projektu:

Liczba punktów = ( Kp_of/Kp_max ) * 100 * waga

gdzie:

 - Kp_of – ilość punktów przyznana dla oferty badanej

 - Kp_max - najwyższa ilość punktów

40 %

 Baruchowo dnia: 2009-12-10