ZARZĄDZENIE Nr 50/2009

                                       Wójta Gminy Baruchowo

                                     z dnia 27 listopada 2009 roku

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na 2009 rok

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz,1591 ze zm.) i art. 188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 2005 roku o finansach publicznych tj. z 2005 roku Dz. U. Nr 249, poz. 2104) oraz § 13 Uchwały Nr XXI /150/08 Rady Gminy Baruchowo  z dnia 27 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009.

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Rady Gminy Nr XXI/150/08 z dnia 27.12.2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok zmienionej:

-Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/156/09 7. dnia 27.01.2009
-Uchwałą Rady Gminy XXIII/164/09 z dnia 27,02.2009
-Zarządzeniem Nr 17/2009 z dnia 31 marca 2009

-Uchwałą Nr XXIV/167/09 z dnia 9 kwietnia 2009
-Uchwalą Nr XXV/174/09 z dnia 13maja2009

-Zarządzeniem Nr 23/2009 z dnia 20 maja 2009

-Zarządzeniem Nr 25/2009 z dnia 02 czerwca 2009

-Zarządzeniem Nr 26/2009 z dmą 05 czerwca 2009
-Uchwałą Nr XXVI/178/09 z dnia 12 czerwca 2009

-Uchwałą Nr XXVII/185/09 z dnia 30 lipca 2009

-Uchwałą Nr XXVIII/191/09 z dnia 20 sierpnia 2009

-  Uchwałą Nr XXIX/193/09 z dnia 16 września 2009
-Zarządzeniem Nr 42/2009 z dnia 24 września 2009
-Uchwałą Nr XXX/195/09 z dnia 15 października 2009
-Uchwałą nr XXXI/199/09 z dnia 12 listopada 2009
-Zarządzeniem Nr 50/2009 z dnia 23 listopada 2009
wprowadza się następujące zmiany:

1. Wydatki budżetowe  nie ulegają zmianie i wynoszą                   13.045.580

                                                                                             wg załącznika nr 2

 

2.Zmienia się   załącznik nr 2, 3a  do uchwały, o której mowa w ust 1. w ten sposób, że nadaje mu się brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr  2, 3a do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 listopada 2009 i podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Baruchowie.

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski