Zarządzenie Nr 3/2009

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie

z dnia 07 kwietnia 2009 roku

 

w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie

Na podstawie art. 77:2 §1 i 4 ustawy i dnia 25 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy   (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i 2 i art. 58 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie stanowiący załącznik  do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia zapoznania pracowników z jego treścią.

                                                                             

                                   Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Baruchowie

Zofia Stasiak