Zarządzenie Nr 42/2009

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 24 września 2009 roku

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na 2009 roku.

Na podstawie art.3Q ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zm.) i art. 188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 2005 roku o finansach publicznych (tj. z 2005 roku Dz. U. Nr 249, poz. 2104) oraz § 13 Uchwały Nr XXI/150/08 Rady Gminy Baruchowo z dnia 27 grudnia 2008 roku w spoawie uchwalenia budżetu gminy na 2009.

Wójt Gminy zarządza, co następuje;

§ 1. W uchwale Rady Gminy Nr XXI/150708 z dnia 27. 12.2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok zmienionej:

-  Uchwałą Rady Gminy Nr XXTI/150/09 z dnia 27.01.2009
-Uchwałą Rady Gminy XXIII/164/09 z dnia 27.02.2009

-   Zarządzeniem Nr 17/2009 z dnia 31 marca 2009

- Uchwałą Nr XXIV7107/09 z dnia 9 kwietnia 2009
-Uchwałą Nr XXV/174/09 z dnia  13maja2009

-   Zarządzeniem Nr 23/2009 z dnia 20 maja 2009

-    Zarządzenia Nr 25/2009 z dnia 02 czerwca 2009

-    Zarządzenia Nr 26/2009 z dnia 05 czerwca 2009
-Uchwałą Nr XXVI/178/09 z dnia 12 czerwca 2009

-    Uchwalą Nr XXVI1/185/09 z dnia 30 lipca 2009

-    Uchwałą Nr XXVIII/191/09 z dnia 20 sierpnia 2009

-    Uchwała Nr XXIX/193/09 z dnia 16 września 2009
wprowadza się następujące zmiany:

2. Wydatki budżetowe nie ulegają zmianie i wynoszą   12.802.080

wg załącznika nr2

 

3. Zmienia się  załącznik nr 2, 3a do uchwały,  o której mowa w ust 1. w ten sposób, że nadaje mu się brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 2,3a do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 września i podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Baruchowie.

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski