Zarządzenie Nr 25/2009

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 02 czerwca 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na 2009 roku.


Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 roku Dz.U. Nr 142, po/.159l ze zm.) i art. 188 ust.1 pkt l ustawy z dnia 20 grudnia 2005 roku o finansach publicznych (tj. z 2005 roku Dz. U. Nr 249, póz. 2104) oraz § 13 Uchwały NR XXI /150/08 Rady Gminy Baruchowo o z dnia 27 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009.

 

Wójt Gminy

zarządza, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Rady Gminy NR XXI/150/08 z dnia 27.12.2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok zmienionej;

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/156/09 z dnia 27.01.2009
- Uchwałą Rady Gminy XXIII/164/09 z dnia 27.02.2009

- Zarządzeniem Nr 17/2009 z dnia 31 marca 2009

-           Uchwałą Nr XXIV/167/09 z dnia 9 kwietnia 2009
- Uchwałą Nr XXV/174/09 z dnia 13maja2009

- Zarządzeniem Nr 23/2009 z dnia 20 maja 2009

 

wprowadza się następujące zmiany:

1.  Dochody budżetowe ulegają zmianie z kwoty              10.550.391
   na kwotę                                                                 10.560.171
                                                                       wg załącznika nr1

2. Wydatki budżetowe ulegają zmianie z kwoty               12.753.996
    na kwotę                                                                 12.763.776
                                                                        wg załącznika nr2

 

2. Zmienia się załącznik nr l, 2, 3 3a do uchwały, o której mowa w ust 1. w ten sposób, że nadaje mu się brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1,2,3, 3a do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Baruchowie.