Zarządzenie Nr 17/2009

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 31 marca 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na 2009 roku.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zm.) i art. 188 ust.l pkt l ustawy z dnia 20 grudnia 2005 roku o finansach publicznych (tj. z 2005 roku Dz. U. Nr 249, póz. 2104) oraz § 13 Uchwały NR XXI /150/08 Rady Gminy Baruchowo o z dnia 27 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009.

Wójt Gminy

zarządza, co następuje;

 

§ 1. W uchwale Rady Gminy NR XXI/150/08 z dnia 27.12.2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok zmienionej;

- Uchwalą Rady Gminy Nr XXII/156/09 z dnia 27.01.2009

 -Uchwałą Rady Gminy XXIII/164/09 z dnia 27.02.2009

wprowadza się następujące zmiany;

1. Dochody budżetowe ulegają zmianie z kwoty                          8.728.400
na kwotę                                                                              8.822.898

wg załącznika nr l

2. Wydatki budżetowe    ulegają zmianie z kwoty                        12.230.306
na kwotę                                                                                 12.324.804

wg załącznika nr 2

 

2.Zmienia się załącznik nr l, 2, 3 3a do uchwały , o której mowa w ust 1. w ten sposób, że nadaje mu się brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1,2,3, 3a do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Baruchowie.


Wójt

                                                                                  inż. Stanisław Sadowski
Uzasadnienie

do Zarządzenia Wójta Gminy

Baruchowo nr 17/2009

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB. 1.3011-5/09 ; dnia 09 marca 2009 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 4.000 zł ; przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych oraz opłacenie składek n; ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Na podstawie decyzji Nr WFB.1.3011-3/09 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 lutego 2009 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 90.498 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

 

Wójt

                                                                                  inż. Stanisław Sadowski