Zarządzenie Nr 8/2009
Wójta Gminy Baruchowo
z dnia
27 luty 2009

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za 2008r.

Na podstawie art. 30.ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku art. 61 ust 2 o samorządzie gminnym /tekst jedno lity z 2001 r. Dz. U. nr 142, póz. 1591 z póżn zm. art. 199ustl i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych/ Dz. U. Nr 05.249.2104/wykonując Uchwałę Nr X 111/100/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na 2008 rok z późniejszymi zmianami

Zarządzam co następuje;

§ 1.1 Wykonanie budżetu Gminy za 2008 rok obejmuje;

1) DOCHODY OGÓŁEM - 10.873.220,60 zł

w tym;

dotacje celowe na zadania z zakresu

administracji rządowej   -   2.043.369,82 zł

2)  WYDATKI BUDŻETOWE  - 11.029.055,19 zł

w tym;

wydatki na zadania l zakresu administracji

rządowej                     -   2.043.369,82 zł

wydatki majątkowe      -   4.163.698,0071

3) DEFICYT BUDŻETOWY     155.834,59 zł

2. Pełną cześć sprawozdania stanowi załącznik do niniejszego - opisowe z wykonania budżetu za 2008 rok

§ 2.Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie / wykonania budżet Gminy Baruchowo za 2008 rok

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji z dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego


UZASADNIENIA

Zgodnie z art. 199 ust. l i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 05.249.2104/ Wójt Gminy przedstawia organowi stanowiącemu sprawo/danie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające l zamknięć rachunków budżetów' jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 20 marca następnego roku, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.


Wójt

inż. Stanisław Sadowski