<>

 

                                              Uchwała Nr XXI/150/08

Rady Gminy Baruchowo

z dnia 27 grudnia 2008r.

w sprawie budżetu gminy Baruchowo na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, póz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 8.839.400 zł, z tego:

-    dochody bieżące w kwocie 8.710.400.zł

-    dochody majątkowe w kwocie 129.000.zł

 

2.      Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3.      Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.699.250 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 7.873 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 .

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 12.231.306 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2.  Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 7.446.306 zł, w tym na

 a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                      3.555.292 zł.

 b) dotacje                                                                                             265.000 zł,

 c)  wydatki na obsługę długu                                                                    90.000 zł,

2)  wydatki majątkowe w wysokości.                                                  4.785.000 zł.

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2011 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem Nr 5. Wydatki inwestycyjne w roku 2009 zgodnie z załącznikiem nr 5a

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 6

5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

1)              wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości l .699.250 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a

2)              wydatki  związane  z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych  na podstawie umów  lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 7.873 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4;

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 40.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 40.000zł

§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 3.391.906 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek

3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 8.

§ 5. Tworzy się rezerwy

1)   celowe w wysokości 38.013 zł, z tego:

a)   na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego   38.013 zł,

§ 6. Ustala się zakres i kwoty dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 7. Dotacje celowe  na zadania własne  gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych , zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. Określa się plany przychodów i wydatków:

1)   gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody w wysokości 170.000 zł, wydatki w wysokości 170.000 zł; zgodnie z załącznikiem nr 11

§   9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1)   przychody 4.550 zł;

2)   wydatki 4.550 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§  10. Ustala się    dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.191.906 zł,

z tego na:

1)               pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.800.000 zł;

2)               finansowanie planowanego deficytu budżetu     3.391.906 zł;

§ 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

1)               na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 5;

2)               na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 14

3)               z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

1)            zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł;

2)            dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu , ( zmian kwot wydatków majątkowych, zmian dotacji)

3)            przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym za wyjątkiem zmian kwot wynagrodzeń, zmian kwota wydatków majątkowych

4)            przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym

5)            lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2009 w wysokości 300.000, z tego:

1)              gwarancji do kwoty 150.000 zł,

2)              poręczeń do kwoty 150.000 zł

2. Ustala się kwotę pożyczek udzielonych przez Wójta do wysokości    100.000 zł.
§ 15.   Załącza się prognozę łącznej kwoty   długu i spłat   na rok 2008 i lata następne   zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 16. Ustala się możliwość refundowania poniesionych wydatków w danym roku budżetowym.
§ 17. Ustala się kwotę 500.000 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 18 Zobowiązuje się Wójta do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze w szczegółowości uchwały budżetowej.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia  2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Komorek