16.06.2008 UWAGA: Zmodyfikowano wszystkie załączniki, dodając uzupełnienie nazwy zadania. Jednocześnie Zamawiający prosi o ponowne zapoznanie się w szczególności ze Szczegółowym opisem zamówienia.


Wykonawca pobierający SIWZ za pośrednictwem strony internetowej powinien przesłać Zamawiającemu informację zawierającą dane teleadresowe pobierającego, oraz datę pobrania na adres admin@baruchowo.pl  z tematem pobranie specyfikacji dla zadania ..., co ułatwi późniejsze kontakty.Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony

(zamieszczone w BZP w dniu 13.06.2008, nr ogłoszenia: 129737-2008)

 

Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Wykonanie i montaż budynku zaplecza socjalnego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"

 

Wspólny Słownik Zamówień: 45212221-1

Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie i montaż budynku zaplecza socjalnego na elementach fundamentowych wykonanych przez Zamawiającego (w oparciu o rysunki techniczne i instruklcje Wykonawcy), zgodnie z zapisami Szczegółowego opisu zamówienia i dokumentacji technicznej.

1. Podstawowe parametry techniczne obiektu dla wersji STANDARD+

Powierzchnia zabudowy -

Powierzchnia użytkowa podstawowa - 34,92 m2

Powierzchnia konstrukcji - 3,63 m2

Kubatura - 139,08 m3

Wersja uniwersalna zestawienia pawilonów, posiadająca poza pomieszczeniem trenera, magazynem, sanitariatami, 2x2 przebieralnie z łazienkami przeznaczone dla dwóch drużyn na jednym z boisk lub każda szatnia dla innego boiska, od organizacji zajęć zależy sposób ich wykorzystania i podziału na płcie, wersja ta posiada wariant z zadaszeniem - pergolę.

1.1 Funkcje pomieszczeń

a. Trener    - Wykładzina kauczukowa R9 - 5,82 m2

b. Magazyn - Wykładzina kauczukowa R9 - 5,82 m2

c. Łazienka - Wykładzina kauczukowa R10 - 5,82 m2

d. Łazienka - Wykładzina kauczukowa R10 - 5,82 m2

e. Szatnia   - Wykładzina kauczukowa R9 - 5,82 m2

f. Szatnia    - Wykładzina kauczukowa R9 - 5,82 m2

2. Konstrukcja.

3. Podłoga.

4. Stropodach.

5. Ściany.

6. Drzwi.

7. Okna.

8. Instalacja wodno-kanalizacyjna.

9. Instalacja elektryczna.

10. Instalacja ogrzewania i instalacja wentylacji.
12. Wyposażenie.

Szczegółowy opis zamówienia określa załącznik pn. Szczegółowy opis zamówienia - Zaplecze socjalne, oraz projekt architektoniczno – budowlany modułowego zaplecza boisk sportowych .

Termin wykonania zamówienia : data zakończenia: 2008-09-30

Termin związania ofertą: 30 dni

Wadium: 4 000.00 zł (słownie:  cztery tysiące 00/100 zł)

 

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie  zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 2

 

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

  • w zakresie proceduralnym i merytorycznym: Krzysztof Grudziński -  Podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych, tel. ( 054) 2745547

 

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2 do dnia 2008-07-01 do godz. 10:00.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:

Lp:

Warunek do spełnienia i sposób dokonywania jego oceny:

1

Sytuacja podmiotowa wykonawcy

Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

Lp:

Nazwa dokumentu potwierdzającego:

Wymagany dokument:

Nr załącznika do SIWZ

1

Aktualny odpis z właściwego rejestru

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

2

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

3

Zaświadczenie z właściwego organu podatkowego oraz ZUS

Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

4

Oświadczenie z art. 22 i 24

Oświadczenie z art. 22 i 24

1

6

Oświadczenie o zgodności z warunkami przetargu

Oświadczenie o zgodności z warunkami przetargu

2

9

Wzór oświadczenia o akceptacji przez wykonawcę wzoru umowy

Oświadczenie o akceptacji przez wykonawcę wzoru umowy

3

10

Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia

Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia

4

11

Wizualizacja proponowanego rozwiązania zaplecza socjalnego

Dla możliwości weryfikacji oferowanego rozwiązania w zakresie zaplecza socjalnego, należy przedstawić wizualizację zawierającą:

- widok elewacji ze wszystkich 4 stron,

- widok wnętrz kontenerów wraz z wyposażeniem.

 

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

 

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

 

 

 Baruchowo dnia: 2008-06-13